Autobusy na střeše stavby  |  Napsali o nás  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Dopravně obchodní centrum Mercury České Budějovice

 
  

ATELIER 8000   Média   Napsali o nás   Autobusy na střeše stavby

Autobusy na střeše stavby

 
 

Odborný článek z časopisu INTERIÉR, 3/2006.

Objekt multifunkčního dopravního centra s obchodními plochami je přinejmenším v rámci České republiky zatím jediným příkladem spojení dopravní a obchodní stavby s netradičním umístěním autobusových zastávek. Sceluje porušenou strukturu místa a z prostorového hlediska není výrazně dominující v porovnání s hlavní budovou vlakového nádraží a sousedními kasárnami.

Urbanistickou jedinečností stavby je synergie pěšího provozu i provozu osobních automobilů, integrované autobusové dopravy, vlakového nádraží – rychlostního koridoru a potenciálního terminálu letecké dopravy kraje. Velmi obtížně dnes tuto situaci řeší velká evropská města, která mají dopravní infrastrukturu roztříštěnou. V budoucnu kromě napojení na místní městský okruh lze očekávat napojení na hlavní českobudějovický dálniční obchvat.

V objektu Dopravně obchodního centra (dále jen DOC) jsou umístěny prodejní plochy včetně hypermarketu, služby, podzemní parking a správní budova ČSAD Jihotrans. Vlastní autobusové nádraží s nájezdovou rampou se nachází na střeše 3.NP. Objekt má čtyři plná a dvě ustupující podlaží, z toho dvě podzemní podlaží (parking, technické prostory) mají přímou návaznost na podchod a protější vlakové nádraží ČD, a dvě nadzemní podlaží (obchodní plochy).

Prostorový koncept
Hlavní pěší komunikace jsou umístěny uvnitř budovy, vnějšek je vymezen autobusové dopravě, zásobování, vjezdům do podzemního parkování a únikovým požárním koridorům. Jedná se o složitý organismus s bezprostředním napojením na místní dopravní systém včetně městské hromadné dopravy.

Objekt DOC tvoří budova s klimatizovanými pasážemi, propojující dvě podzemní parkovací podlaží, dvě podlaží obchodních ploch a budovu autobusového nádraží na střeše v úrovni 3. NP. Výlohy do pasáží budou řešeny v závislosti na využití ploch umístěnými za nimi. Komerční plochy jsou plně flexibilní s přeurčením jednotek pro občerstvení a restauraci. Jednotlivé prostory jsou navzájem propojeny společnými komunikacemi s výtahy, schodišti, travelátory a eskalátory. V objektu je zajištěn rovnocenný přístup a pohyb handicapovaným spoluobčanům.

Příjezd a odjezd autobusů na autobusové nádraží ve 3. NP je veden z ulice speciální železobetonovou rampou šířky 7m + 2 x 0.5m, která je lemována oboustranným obrubníkem. Rampa bude v celé délce vytápěná. Nástupiště se šikmým řazením jsou umístěna tak, aby cestující neměl možnost vcházet do odjezdového stání. Nástupiště jsou zvýšena 15 cm nad úroveň vozovky.

Fasáda
Fasádní plášť je hliníkový provětrávaný skládaný, se skrytým fixačním rastrem kotveným k nosným obvodovým železobetonovým stěnám objektu, umožňující teplotní dilataci. Ve všech podlažích tvoří fasádu horizontální panely s hladkým povrchem bez krycích spárových lišt. Okna a dveře budou pozičně situovány s lícem pláště. Okna budou zalícována do fasády v jedné rovině včetně detailů parapetu, ostění, nadpraží.

Nátěr fasády splňuje požadavky na povětrnostní odolnost, barevnou stálost, minimální reflexi a odolnost proti vlivu kyselých dešťů v městské aglomeraci. Barevnost byla zvolena ve škále tří šedivých odstínů: tmavě šedá, střední šedá a světle šedá směrem zdola nahoru, nejvyšší horizontální řada panelů je perforovaná.

Některé pozice fasádního pláště jsou prosklené (vstupní nároží a ustupující část v přízemí, delší stěna terminálu autobusového nádraží ve 3. NP). Tudy bude pronikat denní světlo do hlavní dvorany, propojující prostor pasáží po celé výšce objektu.

Železobetonová konstrukce stavby je v některých místech obnažená. Kromě hlavního kompozičního prvku nájezdové rampy pro autobusy je to ještě fasáda hlavního únikového schodiště do Žižkovy ulice a atikové panely v koruně objektu po celém jejím obvodu. Na ty to části stavby jsou navrženy barevné nátěry (červená, modrá, bílá).

 
05_po03_udoc_0057doc_008626_po22_doc21_docmercury_08